Ταμπλέτες multiaction 10kg – Astral Pool

61,00 

Στερεή ένωση σε ταμπλέτες 200gr, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να είναι το μόνο χημικό που χρησιμοποιείται στην πισίνα. Απομακρύνει όλα τα βακτηρίδια, τους ιούς και τους μικροοργανισμούς. Αποτρέπει την ανάπτυξη ζιζανίων και διατηρεί το νερό καθαρό και κρυστάλλινο.

Συσκευασία : 10kg

10 σε απόθεμα

Περιγραφή

Στερεή ένωση σε ταμπλέτες 200gr, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να είναι το μόνο χημικό που χρησιμοποιείται στην πισίνα. Απομακρύνει όλα τα βακτηρίδια, τους ιούς και τους μικροοργανισμούς. Αποτρέπει την ανάπτυξη ζιζανίων και διατηρεί το νερό καθαρό και κρυστάλλινο.

Συσκευασία : 10kg

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Άμεση δράση : προσθέτουμε 15gr χλώριο για κάθε m3 νερού. Περιμένουμε 2 ώρες να δράσει πριν ρυθμίσουμε το pH του νερού.
Συντήρηση : αφού ρυθμίσει το pH μεταξύ 7,2 και 7,6 τοποθετούμε μέσα στα σκίμερ 1 ταμπλέτα για κάθε 20m3 νερού κάθε εβδομάδα.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Το προϊόν επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Εικονογράμματα κινδύνου
GHS03 GHS05 GHS07 GHS09

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες: συμκλοσένιο θειϊκό αργίλιο

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. οξειδωτικό.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P221 Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

Συμπληρωματικές δηλώσεις
EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUH206 Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
ΑΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο

Έχετε τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε άμεση πρόσβαση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 10 kg

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Ταμπλέτες multiaction 10kg – Astral Pool”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *